« vissza a keresési eredmény listához  
CIANURSAVICSC: 1313 (2006 október)
Izocianursav
s-Triazin-2,4,6-trion
1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
CAS #: 108-80-5
EINECS #: 203-618-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Torokfájás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve klórtól. 
CSOMAGOLÁS
 
CIANURSAV ICSC: 1313
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik >320° C-on. Ezzel mérgező füstöket, beleértve nitrogén-oxidokat és izocián-savat képez. Reagál klórral. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: C3H3N3O3 / C3N3(OH)3
Molekulatömeg: 129.1
Elbomlik 320-360° C-on
Sűrűség: 2.5 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.27
Gőznyomás, Pa 25° C-on:
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: <0.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy mennyiség lenyelése hatással lehet a vesére. Ez szöveti károsodáshoz vezethet. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019