« vissza a keresési eredmény listához  
NITROGÉN-OXIDICSC: 1311 (2015 június)
Nitrogén-monoxid
CAS #: 10102-43-9
ENSZ #: 1660
EINECS #: 233-271-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését.    NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Belélegezve halálos
Károsítja a tüdőt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 és 8 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROGÉN-OXID ICSC: 1311
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. 

Képlet: NO
Molekulatömeg: 30.0
Forráspont: -151.8° C
Olvadáspont: -163.6° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 0° C-on: 7.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.04  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Nagy koncentrációjú gáz inhalációja okozhat tüdőkárosodást. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; BEI van.
MAK: 0.63 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 2.5 mg/m³, 2 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
A levegővel való érintkezés nitrogén-dioxidot fejleszt.
Lásd ICSC 0930. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:(Sorszám: 236).
ÁK: 2,5 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019