« vissza a keresési eredmény listához  
TOLUOL-2,6-DIISOCIANÁTICSC: 1301
2,6-diizociano-1-metilbenzol
2,6-TDI
1998 november
CAS #: 91-08-7
ENSZ #: 2078
EINECS #: 202-039-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi fájdalom. Köhögés. Hányinger. Légszomj. Torokfájás. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TOLUOL-2,6-DIISOCIANÁT ICSC: 1301
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. HALVÁNYSÁRGÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat víz, savak, bázisok és hő hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és cianidokat. Hevesen reagál alkoholokkal, aminokkal és bázisokkal. Megtámad sok műanyagot, a gumit, az alumíniumot, a rezet és a cinket. 

Képlet: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
Molekulatömeg: 174.2
Forráspont 2.4kPa-nál: 129-133° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: ~ 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6
Lobbanáspont: 127° C
Öngyulladási hőmérséklet: 620° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-9.5 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A gőz inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. A gőz inhalációja okozhat kémiai hörghurutot, tüdőgyulladást és tüdőödémát. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.001 ppm mint TWA; 0.005 ppm mint STEL; (bőr); (SEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 3A 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A technikai toluol-diizocianát vagy 100% 2,4- vagy 2,4- és 2-6 izomérek keveréke. TDI közönséges név. A keverék CAS száma: 26471-62-5.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Meg kell fontolni megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy általa felhatalmazott személy által.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szag nem figyelmeztet ha mérgező koncentrációk vannak jelen.
Lásd ICSC 0339. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegõben megengedett határértékek: (Sorszám: 310).
MK: 0.035 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag), k (rákkeltő).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; H: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018