« vissza a keresési eredmény listához  
2-(2-(2-METOXIETOXI)ETOXI)ETANOLICSC: 1291 (2008 november)
Trietilén-glikol-monometil-éter
Metiltriglikol
CAS #: 112-35-6
EINECS #: 203-962-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A kiömlött folyadékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
2-(2-(2-METOXIETOXI)ETOXI)ETANOL ICSC: 1291
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C7H16O4/CH3(OCH2CH)3OH
Molekulatömeg: 164.2
Forráspont: 249° C
Olvadáspont: -44° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 114.4° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 210° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.46 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 50 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának egészségre kifejtett hatásait kiterjedten vizsgálták, de ilyet nem találtak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019