« vissza a keresési eredmény listához  
n-HEXIL-AKRILÁTICSC: 1288 (2009 március)
Akrilsav-hexil-észter
2-Propénsav-hexil-észter
Hexil-2-propenoát
CAS #: 2499-95-8
ENSZ #: 3082
EINECS #: 219-698-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  68° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  68° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Bőr- és szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Lásd Megjegyzések. Hűvösen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
n-HEXIL-AKRILÁT ICSC: 1288
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak a szelepekben vagy láng-gátlókban, elzáródást okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat. Lebomlik hevítésre. Ezzel csípős füstöket (akrilsav, akrolein) képez. 

Képlet: C9H16O2 / CH2CHCOO(CH2)5CH3
Molekulatömeg: 156.3
Forráspont: 188° C
Olvadáspont: -45° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.04 (nagyon csekély)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.4
Lobbanáspont: 68° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Lehetséges a bőr kereszt-szenzibilizációja más akrilátokkal.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-233-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H319 H335 H315 H317 H411; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi, N; R: 36/37/38-43-51/53; S: (2)-24-26-37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019