« vissza a keresési eredmény listához  
TRIBUTIL-ÓN-OXIDICSC: 1282 (2015 június)
Hexabutil-distannoxán
Bisz(Tri-n-butil-ón)-oxid
TBTO
CAS #: 56-35-9
ENSZ #: 3020
EINECS #: 200-268-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hasi görcsök. Köhögés. Hasmenés. Nehézlégzés. Hányinger. Torokfájás. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Késleltetett bőrégések.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsíthatja a csecsemőmirigyet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Súlyosan tengerszennyező. 
TRIBUTIL-ÓN-OXID ICSC: 1282
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez. 

Képlet: C24H54OSn2
Molekulatömeg: 596.07
Forráspont: 180° C
Olvadáspont: <-45° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.17 (20°C)
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 71.2 (csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.001
Lobbanáspont: 190° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.84  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az aeroszol belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a csecsemőmirigyre. Okozhatja az immunműködés depresszióját. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Sn): 0.1 mg/m3, mint TWA; 0.2 mg/m³ mint STEL; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (mint Sn): 0.02 mg/m³, 0.004 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban és a puhatestűekben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 246 - Ón szerves vegyületei (Sn-re számítva).
ÁK: 0.05 mg/m³, CK: 0,05 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 050-008-00-3; VESZÉLY; H360FD H301 H312 H372 H315 H319 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS06 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53; S: (1/2)-35-36/37/39-45-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019