« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-2-CIÁNAKRILÁTICSC: 1272 (2000 április)
2-Propénsav, 2-ciano-, metil-észter
2-Ciánakrilsav-metil-észter
Mekrilát
CAS #: 137-05-3
EINECS #: 205-275-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  79° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  79° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon habot, port, szén-dioxidot. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: arcvédő és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Hagyja megszilárdulni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-2-CIÁNAKRILÁT ICSC: 1272
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag gyorsan polimerizál , különösen nedvesség hatására. Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező és irritáló füstöket, beleértve nitrogén-oxidokat képez. 

Képlet: C5H5NO2 / CH2=C(CN)COOCH3
Molekulatömeg: 111.1
Forráspont: 66° C
Olvadáspont: -40° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 24
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 79° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.03 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet és a légutakat. A gőz inhalációja okozhat asztmás reakciót. Lásd Megjegyzések. Azonnal hozzáragad a biológiai szövetekhez. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA; 1 ppm mint STEL; (DSEN); (RSEN).
MAK: 9.2 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-235-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H319 H335 H315; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/37/38; S: (2)-23-24/25-26 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019