« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-GLIKOL-DIMETIL-AKRILÁTICSC: 1270 (2019 november)
2-Propénsav, 2-metil-, 1,2-etándiil-észter
Etilén-dimetakrilát
Metakrilsav, etilén-észter
CAS #: 97-90-5
EINECS #: 202-617-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vizet, habot, port, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Hűvösen. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILÉN-GLIKOL-DIMETIL-AKRILÁT ICSC: 1270
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat. 

Képlet: C10H14O4 / CH2=C(CH3)C(O)OCH2CH2OC(O)C(CH3)=CH2
Molekulatömeg: 198.2
Forráspont: 260° C
Olvadáspont: -40° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 1.1 (kevéssé oldódik)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 478
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 101° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 395° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.4
Viszkozitás: 3.03 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-114-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H335 H317; Piktogram: GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019