« vissza a keresési eredmény listához  
FLUTOLANILICSC: 1265 (2004 április)
alfa,alfa,alfa-Trifluor-3'-izopropoxi-o-toluanilid
N-(3-(1-Metiletoxi)fenil)-2-(trifluormetil)benzamid
CAS #: 66332-96-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por és a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
FLUTOLANIL ICSC: 1265
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ BARNA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot, nitrogén-oxidokat és szén-monoxidot. 

Képlet: C17H16F3NO2
Molekulatömeg: 323.3
Olvadáspont: 100-107° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.001 (nem oldódik)
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.7  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Az anyag expozíciójának egészségre kifejtett hatásait kiterjedten vizsgálták, de ilyet nem találtak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019