« vissza a keresési eredmény listához  
BRÓMKONAZOLICSC: 1264 (2018 május)
1-((2RS,4RS:2RS,4SR)-4-Bróm-2-(2,4-diklórfenil)tetrahidrofurfuril)-1H-1,2,4-triazol
1-((4-Bróm-2-(2,4-diklórfenil)tetrahidro-2-furanil)metil)-1H-1,2,4-triazol
CAS #: 116255-48-2
ENSZ #: 3077
EINECS #: 408-060-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BRÓMKONAZOL ICSC: 1264
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező füstöket és gázokat, beleértve nitrogén-oxidokat, sósavat, hidrogén-bromidot és szén-monoxidot képez. 

Képlet: C13H12BrCl2N3O
Molekulatömeg: 377.1
Olvadáspont: 84° C
Forráspont: Normál nyomáson nincs; lebomlik 194° C-on
Sűrűség (20° C-on): 1.72 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 50 (gyakorlatilag oldhatatlan)
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.24 (20°C-on) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat kóros működést. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
A Brómkonazol (CAS szám 116255-48-2) 2 diasztereoizomér (CAS számok. 114544-80-2 és 114544-81-9) keveréke.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019