« vissza a keresési eredmény listához  
2-METILPENTÁNICSC: 1262 (2018 május)
Izohexán
Dimetilpropilmetán
CAS #: 107-83-5
ENSZ #: 1208 (hexánok)
EINECS #: 203-523-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot, vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Aspirációs veszély! Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék.. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Enyhe bőrirritáló hatású
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűtve. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. NE tárolja és szállítsa műanyagból készült konténerben. 
CSOMAGOLÁS
 
2-METILPENTÁN ICSC: 1262
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat. 

Képlet: C6H14 / CH3CH(CH3)(CH2)2CH3
Molekulatömeg: 86.2
Forráspont: 60° C
Olvadáspont: -153° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.65
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 23
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
Lobbanáspont: -32° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 264° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1-7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.2 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag és gőze enyhén irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 500 ppm mint TWA; 1000 ppm mint STEL.
MAK: 1800 mg/m³, 500 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019