« vissza a keresési eredmény listához  
VINIL-ETILÉTERICSC: 1261 (2018 május)
Etil-vinil-éter
Etoxietén
CAS #: 109-92-2
ENSZ #: 1302 (stabilizált)
EINECS #: 203-718-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! Lásd Kémiai veszélyek.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot, vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Koordinációs zavar. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Zihálás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Aspirációs veszély! Fejfájás, Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Okozhat álmosságot és szédülést
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Tartsa inert gáz alatt. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
VINIL-ETILÉTER ICSC: 1261
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak a szelepekben vagy láng-gátlókban, elzáródást okozva. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Az anyag folyadék vagy gőz formájában könnyen polimerizálhat. Az anyag hevesen polimerizál hevítésre és sok anyag hatására. Lásd: Megjegyzések. Hevesen reagál oxidálószerekkel és savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CH2=CHOCH2CH3 / C4H8O
Molekulatömeg: 72.1
Forráspont: 36° C
Olvadáspont: -115° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/l 15° C-on: 8.3 (kevéssé oldódik)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 56
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.82
Lobbanáspont: <-45° C
Öngyulladási hőmérséklet: 202° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-28
Viszkozitás: 0.3 mm²/s
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.04  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat eszméletlenséget és narkózist. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Okozhat szervi zavarokat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019