« vissza a keresési eredmény listához  
FURÁNICSC: 1257 (2014 április)
Furfurán
Divinilén-oxid
Oxaciklopentadién
CAS #: 110-00-9
ENSZ #: 2389
EINECS #: 203-727-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Mellkasi szorítás. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon zárt rendszert vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Belélegezve halálos
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vesét
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Hűvösen. Sötétben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Elkülönítve erős oxidálószerektől és savaktól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
FURÁN ICSC: 1257
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ TISZTA, SZINTELEN FOLYADÉK. ÁLLÁS KÖZBEN MEGBARNUL. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Ha érintkezik levegővel robbanásveszélyes peroxidokat fejleszt. Reagál oxidálószerekkel és savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C4H4O
Molekulatömeg: 68.1
Forráspont: 31.3° C
Olvadáspont: -85.6° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.94
Oldékonyság vízben, g/l 25° C-on: 10
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 65.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.9
Lobbanáspont: -35° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.3-14.3
Öngyulladási hőmérséklet: 390° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.34
Viszkozitás: 0.38 mPa/s 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálhatja a bőrt, szemet és légutakat. Az expozíció okozhat súlyos tüdőkárosodást. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Okozhat kóros működést. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Genetikai károsodást okozhat embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 0.056 mg/m³, 0.02 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-105-00-5; VESZÉLY; H224 H350 H341 H332 H302 H373 H315 H412, EUH012; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019