« vissza a keresési eredmény listához  
DIAZOMETÁNICSC: 1256 (2018 május)
Azimetilén
Diazirin
CAS #: 334-88-3
EINECS #: 206-382-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Fejfájás. Nehézlégzés. Légszomj. Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Égő érzés. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem Égő érzés. Vörösség. Fájdalom. Égési seb. Látásvesztés. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. Az orvosi ellátásra szállítás során is folytatni kell az öblítést. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Valószínűtlen foglalkozási körülmények során. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Rákot okozhat
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
A diazometán oldatai nem tárolhatók. Lásd Megjegyzések. 
CSOMAGOLÁS
 
DIAZOMETÁN ICSC: 1256
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre 100° C-on vagy durva felszinnel érintkezve vagy ha szennyezések vagy szilárd anyagok vannak jelen a higitatlan folyadékban vagy a koncetrált oldatban, vagy erős megvilágítás alatt. Ha érintkezik alkáli fémekkel és kálcium-szulfáttal robbanást okoz. 

Képlet: CH2N2
Molekulatömeg: 42.04
Forráspont: -23° C
Olvadáspont: -145° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.45
Oldékonyság vízben: reakció
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.4
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 100° C (robbanás)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.00 (becsült)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 520  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. A gőz inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Lásd Megjegyzések. A folyadék fagyási sérülést okozhat. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Mérgező és robbanásveszélyes tulajdonságai miatt a diazometánt frissen készítik helyben és éter vagy dioxin oldatban használják.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelõ spray azonnali alkalmazását orvos vagy általa felhatalmazott személy által.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a diazometán tömény oldataira is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 67).
ÁK: 0,3 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 006-068-00-8; VESZÉLY; H350; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019