« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-PERKLORÁTICSC: 1255 (2006 június)
Perklórsav, ammónium só
CAS #: 7790-98-9
ENSZ #: 1442
EINECS #: 232-235-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Lásd Megjegyzések.  Lásd Kémiai veszélyek. Tűz és robbanás kockázatát okozza.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal, redukálószerekkel vagy szerves anyagokkal.  NE tegye ki hőhatásnak, súrlódásnak vagy rázásnak!  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és fémektől. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
AMMÓNIUM-PERKLORÁT ICSC: 1255
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat ütésre, súrlódásra, rázásra vagy hevítésre. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal és fémekkel. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ammóniát és sósavat. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: NH4ClO4
Molekulatömeg: 117.5
Elbomlik >200° C-on
Lásd Megjegyzések.
Sűrűség: 1.95 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 20  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az aeroszol irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. Okozhat csökkent pajzsmirigyhormon szintet. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a rákokra. 

MEGJEGYZÉSEK
Különböző lebomlási hőmérsékletek találhatók az irodalomban és a stabilizálatlan anyag hevítésre robbanhat.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 017-009-00-0; VESZÉLY; H201 H271; Piktogram: GHS01; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O; R: 9-44; S: (2)-14-16-27-36/37; Megjegyzés: G 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019