« vissza a keresési eredmény listához  
TRIFLUMIZOLICSC: 1252 (2018 május)
(E)-4-Klór-alfa,alfa,alfa-trifluor-N-(1-imidazol-1-il)-2-propoxietilidén-o-toluidin
1-(1((4-Klór-2-(trifluormetil)fenil)imino)-2-propoxietil)-1H-imidazol
CAS #: 99387-89-0
ENSZ #: 3077
EINECS #: 614-708-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TRIFLUMIZOL ICSC: 1252
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat, hidrogén-fluoridot, sósavat és szén-monoxidot. Reagál erős savakkal és erős bázisokkal. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C15H15ClF3N3O
Molekulatömeg: 345.8
Olvadáspont: 63° C
Forráspont: Normál nyomáson nincs; lebomlik 150° C-on
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, mg/l 20° C-on: 10.2 (gyakorlatilag oldhatatlan)
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.8 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a por belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat kóros működést. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
CAS szám 99387-89-0 a triflumizol (E) izomérjére vonatkozik. CAS szám 68694-11-1 a nem meghatározott sztereokémiára vonatkozik.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019