« vissza a keresési eredmény listához  
URÁN-HEXAFLUORIDICSC: 1250 (2011 június)
Urán-fluorid
CAS #: 7783-81-5
ENSZ #: 2978
EINECS #: 232-028-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Víz használata TILOS! Használjon port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon zárt rendszert, szellőztetést és légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Alkalmazzon kálcium-glukonátot az égett területen! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Torokfájás. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan száraz vagy zárható tartályokba söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrcancer;health haz
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a légutakat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 7; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1 és 8 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve savaktól és szerves vegyületektől. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
URÁN-HEXAFLUORID ICSC: 1250
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ BARNA HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező hidrogén-fluorid (lásd ICSC 0283) füstöket képez. Hevesen reagál vízzel, erős savakkal és szerves vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: UF6
Molekulatömeg: 352.0
Szublimációs pont: 56° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 5.1
Oldékonyság vízben 20° C-on: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 14.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi és szisztémás hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Maró hatású. Inhalációja okozhat súlyos torok duzzanatot. Okozhat fulladást. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. Az expozíció okozhat súlyos tüdőkárosodást. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kumulatív hatás lehetséges. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint U): 0.2 mg/m3, mint TWA; 0.6 mg/m³ mint STEL; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen akártyán lévő egészségi hatások az alacsony radioaktívitású uránra vonatkoznak.
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Szállítási név: UN 2978: radioaktív anyag, urán-hexafluorid, nem hasadó vagy hasadó-mentes; UN 2977: radioaktív anyag, urán-hexafluorid, hasadó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- FLURIDOK - F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid; 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: Műszak végén. 24 mikromol/liter. Mintavétel időzítése: következő műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 092-002-00-3; VESZÉLY; H330 H300 H373 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 26/28-33-51/53; S: (1/2)-20/21-45-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019