« vissza a keresési eredmény listához  
PIKLORÁMICSC: 1246 (2012 június)
4-Amino-3,5,6-triklór-piridin-2-karbonsav
4-Amino-3,5,6-triklórpikolinsav
CAS #: 1918-02-1
EINECS #: 217-636-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Akut tünetek nem várhatók.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Nem várható akut tünet.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
PIKLORÁM ICSC: 1246
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel nitrogén-oxidokat (lásd ICSC 0067, ICSC 0930) és hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H3Cl3N2O2
Molekulatömeg: 241.5
Olvadáspont: Nincs; lebomlik 190°C-on
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 430 (nagyon csekély)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.9
Gőznyomás: elhanyagolható 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019