« vissza a keresési eredmény listához  
GERMÁNICSC: 1244 (2011 június)
Germánium-hidrid
Germánium-tetrahidrid
CAS #: 7782-65-2
ENSZ #: 2192
EINECS #: 231-961-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben szén-dioxiddal, száraz porral oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Gyengeség. Szédülés. Hasi fájdalom. Zavartság. Sötét vizelet. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.   
Szem   Viseljen védőszemüveget.   
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Károsíthatja a vért belélegezve 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
GERMÁN ICSC: 1244
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Reagál halogénekkel és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: GeH4
Molekulatömeg: 76.6
Forráspont: -88.5° C
Olvadáspont: -165° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.53
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.65
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérsejt pusztulást és vesekárosodást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérsejt károsodást és vérszegénységet. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
Az hemolízis tünetei lehet, hogy csak néhány óra elteltével jelentkeznek. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019