« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-HEXAFLUOROSZILIKÁTICSC: 1243 (2011 június)
Dinátrium-hexafluoroszilikát
Nátrium-fluoroszilikát
Nátrium-szilikofluorid
CAS #: 16893-85-9
ENSZ #: 2674
EINECS #: 240-934-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Kerülje el a por belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Égő érzés. Hányinger. Hányás. Torokfájás. Gyengeség. Görcsök. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Lásd Megjegyzések. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Károsíthatja a vért és a szív-érrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a csontokat és a fogakat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NÁTRIUM-HEXAFLUOROSZILIKÁT ICSC: 1243
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR SZEMCSÉS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve fluort. Reagál savakkal. Ezzel maró hidrogén-fluoridot (lásd ICSC 0283) képez. 

Képlet: Na2SiF6
Molekulatömeg: 188.0
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.7
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.76 (csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a vérre és a kalcium anyagcserére. Okozhat szív rendellenességet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a csontokra és a fogakra. Okozhat fluorózist. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- FLURIDOK - F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid: 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet fluorid; 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következõ műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-012-00-0; VESZÉLY; H331 H311 H301; Piktogram: GHS06; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23/24/25; S: (1/2)-26-45; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019