« vissza a keresési eredmény listához  
DINÁTRIUM 4,4-BISZ((4-ANILINO-6-MORFOLINO-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)AMINO)STILBÉN-2,2'-DISZULFONÁTICSC: 1236 (2006 október)
FWA 1
Fluorescent whitening agent 1
C.I. Fluorescent brightener 260
CAS #: 16090-02-1
EINECS #: 240-245-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást. Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőkesztyű és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
DINÁTRIUM 4,4-BISZ((4-ANILINO-6-MORFOLINO-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)AMINO)STILBÉN-2,2'-DISZULFONÁT ICSC: 1236
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR VAGY SZEMCSÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve nitrogén-oxidokat és kén-oxidokat. 

Képlet: C40H38N12O8S2. 2Na
Molekulatömeg: 925.0
Elbomlik 300° C-on
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.18 (kissé oldódik)
Lobbanáspont: nem áll rendelkezésre
Öngyulladási hőmérséklet: >500 ° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A lebomlási hőmérsékletre nincs adat az irodalomban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019