« vissza a keresési eredmény listához  
1,1,2,2-TETRABRÓMETÁNICSC: 1235 (2004 október)
Acetilén-tetrabromid
Tetrabróm-acetilén
szim-Tetrabrómetán
CAS #: 79-27-6
ENSZ #: 2504
EINECS #: 201-191-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Hasi fájdalom.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,1,2,2-TETRABRÓMETÁN ICSC: 1235
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SÁRGA NEHÉZ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve karbonil-bromidot és hidrogén-bromidot. Reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Megtámad egyes fémeket mint az alumínium, a magnézium és a cink. Megtámad egyes műanyagokat, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C2H2Br4 / Br2CHCHBr2
Molekulatömeg: 345.7
Forráspont: 243.5° C
Olvadáspont: 0° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.96
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 24° C-on: 5.32
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 11.9
Öngyulladási hőmérséklet: 335° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a májra. Okozhat működés károsodást. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Muthmann's liquid is another synonym. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-016-00-9; VESZÉLY; H330 H319 H412; Piktogram: GHS06.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 26-36-52/53; S: (1/2)-24-27-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019