« vissza a keresési eredmény listához  
NITROGÉN-TRIFLUORIDICSC: 1234 (2004 október)
Nitrogén-fluorid
Perfluor-ammónia
Trifluor-ammónia
Trifluoramin
CAS #: 7783-54-2
ENSZ #: 2451
EINECS #: 232-007-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.    NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet redukálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 5.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROGÉN-TRIFLUORID ICSC: 1234
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve fluoridot. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál ammóniával, szén-monoxiddal, diboránnal, hidrogénnel, hidrogén-szulfiddal, metánnal és tetrafluorhidrazinnal. Ez robbanásveszélyt okoz. Megtámadja a fémeket. Az anyag lebomlik elektromos szikrák hatására. 

Képlet: NF3
Molekulatömeg: 71.0
Forráspont: -129° C
Olvadáspont: -208.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): lásd Megjegyzések
Oldékonyság vízben: nem oldódik
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 2.45 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és a vesére. Ismétlődő vagy tartós belégzése fluorózist okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; BEI van 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A folyadék sürüsége a forráspontnál: 1,885 kg/l.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
Methemoglobinémiát megfigyeltek állatokban, de ennek relevanciája az emberre nézve tisztázatlan.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Viseljen védőfelszerelést ezen művelet során.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- FLURIDOK - F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid, 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet fluorid; 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következõ műszak előtt.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019