« vissza a keresési eredmény listához  
CIANUR-KLORIDICSC: 1231 (2002 augusztus)
2,4,6-Triklór-1,3,5-triazin
Klórtriazin
Triklórcianidin
Tricianogén-klorid
Cianursav triklorid
2,4,6-Triklór-s-triazin
CAS #: 108-77-0
ENSZ #: 2670
EINECS #: 203-614-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Víz használata TILOS! Vizes szer használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
CIANUR-KLORID ICSC: 1231
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró gázok képződnek. Hevesen reagál vízzel. Ezzel cianursavat, sósavat és hőt képez. Reagál metanollal, dimetil-formamiddal, dimetil-szulfoxiddal és 2-etoxietanollal. 

Képlet: C3Cl3N3
Molekulatömeg: 184.4
Forráspont: 192° C
Olvadáspont: 154° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 70° C-on: 0.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelve maró hatású. A gőz és a füst belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 0,0076 mg/m³, 0,001 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C; bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-009-00-5; VESZÉLY; H330 H302 H314 H317 EUH014; Piktogram: GHS06 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 14-22-26-34-43; S: (1/2)-26-28-36/37/39-45-46-63 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019