« vissza a keresési eredmény listához  
TITÁN-TETRAKLORIDICSC: 1230 (2004 április)
Titán-klorid
Tetraklórtitán
CAS #: 7550-45-0
ENSZ #: 1838
EINECS #: 231-441-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. Ne használjon vizet! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható saválló tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
TITÁN-TETRAKLORID ICSC: 1230
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat. Hevesen reagál vízzel. Ezzel hőt és maró füstöket, beleértve hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. Ha érintkezik levegővel sósavat fejleszt. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: TiCl4
Molekulatömeg: 189.7
Forráspont: 136.4° C
Olvadáspont: -24.1° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.7
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 21.3° C-on: 1.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre és a légzőrendszerre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (as HCl, plafon érték): 0.5 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az anyag lebomlási termékeinek lehet környezeti hatása.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 022-001-00-5; VESZÉLY; H314 EUH318; Piktogram: GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 14-34; S: (1/2)-7/8-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019