« vissza a keresési eredmény listához  
HEXAMETILÉNTETRAMINICSC: 1228 (2002 augusztus)
1,3,5,7-Tetraazaadamantán
Meténamin
Hexamin
1,3,5,7-Tetraazatriciklo(3.3.1.1(3,7))dekán
CAS #: 100-97-0
ENSZ #: 1328
EINECS #: 202-905-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól és erős oxidálószerektől. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
HEXAMETILÉNTETRAMIN ICSC: 1228
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve formaldehidet, ammóniát, hidrogén-cianidot és nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben gyenge bázis. Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Megtámadja az alumíniumot és a cinket. 

Képlet: C6H12N4
Molekulatömeg: 140.2
Szublimációs pont: ~260° C
Sűrűség: 1.33 g/cm³
Oldékonyság vízben: jó
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.9
Lobbanáspont: 250° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 390° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -2.84  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 1 mg/m3, mint TWA; (DSEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag formaldehidet fejleszthet.
Lásd ICSC 0695.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-101-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H228 H317; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-42/43; S: (2)-16-22-24-37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019