« vissza a keresési eredmény listához  
BENZIL-BROMIDICSC: 1225 (2002 augusztus)
alfa-Brómtoluol
Brómfenilmetán
CAS #: 100-39-0
ENSZ #: 1737
EINECS #: 202-847-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  79° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  79° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Könnyezés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENZIL-BROMID ICSC: 1225
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot. Lebomlik lassan vízzel érintkezve. Ezzel hidrogén-bromidot képez. Hevesen reagál bázisokkal, magnéziummal és erős oxidálószerekkel. Megtámad sok fémet, nedvesség jelenlétében. 

Képlet: C7H7Br
Molekulatömeg: 171.0
Forráspont: 198-199° C
Olvadáspont: -4.0° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.438
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 32.2° C-on: 133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.0
Lobbanáspont: 79° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.92  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt, a légutakat és gyomor- bél rendszert. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Egy hasonló anyag, a benzil-klorid (ICSC 0016), rákkeltő, de nincs elég adat a benzi-bromid hosszú távú hatásairól. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-060-00-9; FIGYELMEZTETÉS; H226 H315 H411; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/37/38; S: (2)-39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019