« vissza a keresési eredmény listához  
1,2,3-TRIKLÓRBENZOLICSC: 1222 (2003 november)
1,2,6-Triklórbenzol
CAS #: 87-61-6
ENSZ #: 3077
EINECS #: 201-757-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: P2 szűrőbetétes légzőkészülék ártalmas részecskék ellen. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
1,2,3-TRIKLÓRBENZOL ICSC: 1222
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H3Cl3
Molekulatömeg: 181.5
Forráspont: 218.5° C
Olvadáspont: 53.5° C
Sűrűség: 1.45 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 17.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.26
Lobbanáspont: 112.7° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.05  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 38 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
A 2321 ENSZ szám a folyékony triklór-benzolokra vonatkozik.
A folyékony triklór-benzolok tengerszennyezők.
Lásd ICSC 1049 és 344. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 297).
ÁK: 38 mg/m³, CK: 72 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019