« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLIUM-ARZENITICSC: 1213 (2005 április)
Kálium-metaarzenit
Arzénessav, kálium só
Kálium-arzonát
CAS #: 10124-50-2
ENSZ #: 1678
EINECS #: 233-337-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Nehézlégzés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányás. Hasmenés. Szédülés. Fejfájás, Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható, műanyag tartályokba kell söpörni. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, erős oxidálószerektől, fémektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
KÁLIUM-ARZENIT ICSC: 1213
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR HIGROSZKÓPOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Reagál savakkal. Ezzel mérgező arzin gázt (lásd ICSC 0222) képez. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) és arzint képez. 

Képlet: lásd Megjegyzések

Elbomlik 300° C-on
Sűrűség: 8.76 g/cm³
Oldékonyság vízben: jó 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre, a központi idegrendszerre, a gyomor-bél traktusra és a vesére. Okozhat súlyos gyomor-bélgyulladást, folyadék és elektrolitvesztést, vesekárosodást, szív rendellenességet, ájulást és sokkot. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást és pigmentációs zavart okozhat. Az anyagnak hatása lehet a perifériás idegrendszerre, a csontvelőre, a vesére, a májra és a nyálkahártyákra. Okozhat neuropátiát, vérsejt károsodást, vesekárosodást, májzsugort és orrsövény perforációt. Az anyag emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A vegyület összetétele változó; a kereskedelmi fokozat képlete megközelítőleg megfelel a KAsO_2 · HAsO_2-nek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A rézkohászati szektorban az EU OEL 2023. július 11.-től alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegõben megengedett határértékek: (Sorszám: 24 - arzén és szervetlen vegyületei, As-re számítva).
ÁK: 0,01 mg/m³. jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő anyag:1A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: arzén 0,67 mikromol/l. Mintavétel ideje: műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-002-00-5; VESZÉLY; H331 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés: A, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019