« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM(II)-ARZENITICSC: 1212 (2011 június)
Ólom arzenit
Ólom metarzenit
CAS #: 10031-13-7
ENSZ #: 1618
EINECS #: 233-083-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon zárt rendszert, szellőztetést vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hányás. Fejfájás, Hasmenés. Gyengeség. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan tartályokba söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Szemirritációt okoz
Rákot okozhat
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja az emésztő traktust lenyelés esetén
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ÓLOM(II)-ARZENIT ICSC: 1212
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező arzén és ólom füstöket képez. Reagál oxidálószerekkel. Reagál erős savakkal. Ezzel mérgező gázt (arzin - lásd ICSC 0222) képez. 

Képlet: As2O4Pb / Pb(AsO2)2
Molekulatömeg: 421.0
Sűrűség: 5.85 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Lenyelése hatással lehet a gyomor-bélrendszerre. Okozhat súlyos gyomor-bélgyulladást, folyadék és elektrolitvesztést, szív rendellenességet és sokkot. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a bőrre, a nyálkahártyákra, a csontvelőre, a vérre, a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre és a májra. Okozhat pigmentációs zavart, orrsövény perforációt, vérszegénységet, idegrendszeri károsodást és májkárosodást. Az anyag emberi rákkeltő. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A rézkohászati szektorban az EU OEL 2023. július 11.-től alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
(Sorszám: 24 - arzén és szervetlen vegyületei, As-re számítva.) ÁK: 0,01 mg/m³.
(Sorszám: 243 - ólom és szervetlen vegyületei, Pb-re számítva.) ÁK: 0,1 mg/m³; 0,05 (resp.).
Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő: 1A).
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér ólom. 1,5 mikromol/liter (férfiak és 45 évnél idõsebb nők); 1,0 mikromol/liter (45 évnél fiatalabb nők).
Vér cinkprotoporfirin/hem arány: (előszûrésre, három hónapnál hosszabb idejű expozíció esetén) 100 mikromol/mol hem (férfiak és 45 évnél idősebb nők); 80 mikromol/mol hem (18-45 éves nõk).
Vizelet arzén: 0,67 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-002-00-5; VESZÉLY; H331 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09; Megjegyzés: A 1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés:  

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019