« vissza a keresési eredmény listához  
CINK PORICSC: 1205 (2019 november)
Kék por
Merrillit
CAS #: 7440-66-6
ENSZ #: 1436 (cink por)
EINECS #: 231-175-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel vagy összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel, savakkal, bázisokkal, vízzel vagy összeférhetetlen anyagokkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Előzze meg a porlerakódást!  Használjon speciális port, száraz homokot. Víz használata TILOS! Hab, Szén-dioxid használata TILOS! Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fémes íz. Torokfájás. Köhögés. Gyengeség. Láz. Lásd: Rövid idejű expozíció hatásai.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! Lásd Megjegyzések. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameenviro;aqua
VESZÉLY
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad
Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4-3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 4.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól és : lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Tengerszennyező. 
CINK POR ICSC: 1205
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE ~ KÉK POR. 

Fizikai veszélyek
Meggyulladhat a levegőn, ha finoman elosztott formában van. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Égéskor cink-oxid füstöt képez. Lásd: Megjegyzések. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel, savakkal és bázisokkal. Reagál vízzel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Hevesen reagál kénnel, halogénezett szénhidrogénekkel és sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Zn
Atomtömeg: 65.4
Forráspont: 907° C
Olvadáspont: 419° C
Sűrűség: 7.1 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Öngyulladási hőmérséklet: 460° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. A respirábilis frakció inhalációja okozhat fémfüst lázat. Okozhat influenzaszerű tüneteket. A hatások akár 48 órával késleltetve jelentkezhetnek. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por vagy füst. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat csökkent tüdőműködést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (mint Zn, respirábilis frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(4); (mint Zn, inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C; (DFG 2019) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Égés során keletkező cink-oxid füstök fémlázat okozhatnak (lásd ICSC 0208).
A fémfüstláz tünetei nem jelentkeznek csak órák múlva.
A cink nyomokban arzént tartalmazhat, hidrogén képződéskor mérgező arzin gáz is keltkezhet (lásd ICSC 0001 és ICSC 0222).
Cink por stabilizált: gyulékony szilárd anyag, ENSZ szám: 3077, Veszély osztály: 9, Csomagolási csport: III; GHS: Figyelmeztetés, H400, H410. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 030-001-00-1 (piroforos); VESZÉLY; H260 H250 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS09 Megj.: T. I ndexszám: 030-001-00-9 (stabilizált); FIGYELMEZTETÉS; H400 H410; Piktogram: GHS09  EU szerinti osztályozás
H250; H260; H400 / H400; H410 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019