« vissza a keresési eredmény listához  
KÉN-TRIOXIDICSC: 1202 (2002 október)
Kénsav- anhidrid
Kén-oxid
CAS #: 7446-11-9
ENSZ #: 1829
EINECS #: 231-197-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik bázisokkal, gyúlékony anyagokkal, redukáló anyagokkal vagy vízzel.  NEM érintkezhet bázisokkal, gyúlékony anyagokkal, redukálószerekkel vagy vízzel.    Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás. Zihálás. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Súlyos bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hányinger. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Orvosi ellátás szükséges. A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Tárolja 17°C és 25°C között. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Légmentes. 
KÉN-TRIOXID ICSC: 1202
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FÜSTÖLGŐ HIGROSZKÓPOS SZINTELEN FOLYADÉK VAGY SZINTELEN ~ FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. Lásd Megjegyzések. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal és szerves vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál vízzel és nedves levegővel. Ezzel kénsavat képez. Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású a fémekre. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: SO3
Molekulatömeg: 80.1
Forráspont: 45° C
Olvadáspont: lásd Megjegyzések
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.9
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás: lásd Megjegyzések
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2-2 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az aeroszol ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az aeroszol ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet a fogakra. Okozhat fog eróziót. Ezt az anyagot tartalmazó erős, szervetlen savködök emberi rákkeltők. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni.
Amikor az alfa forma megolvad, gamma formává válik és a gőznyomás drámaian megnő, robbanásveszélyt jelentve.
Az alfa, béta és gamma formák olvadási pontja 62, 33 és 17°C .
Az alfa, béta és gamma forma gőznyomása 25°C-on 45.9 és 57.7 kPa. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019