« vissza a keresési eredmény listához  
SZTIROL-OXIDICSC: 1201 (2006 április)
(Epoxietil)benzol
1,2-Epoxietilbenzol
Sztirol-7,8-oxid
Feniletilén-oxid
Feniloxirán
Sztirol-epoxid
Sztiril-oxid
CAS #: 96-09-3
EINECS #: 202-476-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  76° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet savakkal vagy bázisokkal.  76° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság. Hányás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Gyúlékony folyadék
Lenyelve ártalmas
Bőr irritációt okoz
Szem irritációt okoz
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Okozhat rákot 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól, bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
SZTIROL-OXID ICSC: 1201
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat lobbanáspont fölé hevítve, savak és bázisok hatására. 

Képlet: C8H8O / C6H5CHCH2O
Molekulatömeg: 120.2
Forráspont: 194° C
Olvadáspont: -36.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.3 (csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 40
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.30
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.001
Lobbanáspont: 76° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 498° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.1-22
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.61  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; (bőr); (DSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-084-00-2; VESZÉLY; H350 H312 H319; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-21-36; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019