« vissza a keresési eredmény listához  
KRÓM(VI)-OXIDICSC: 1194 (2013 április)
Króm-trioxid
Krómsav
Krómsav-anhidrid
CAS #: 1333-82-0
ENSZ #: 1463
EINECS #: 215-607-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.    NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.    Víz használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Torokfájás. Köhögés. Zihálás. Nehézlégzés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circleskull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Lenyelve mérgező
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Genetikai károsodást okozhat
Rákot okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vesét
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja az orrot
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1 és 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, bázisoktól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KRÓM(VI)-OXID ICSC: 1194
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN, SÖTÉTVÖRÖS, HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK, PELYHEK VAGY SZEMCSÉS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 250° C felett. Ezzel króm-oxidot és oxigént képez. Ez fokozza a tűzveszélyt. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. 

Képlet: CrO3
Molekulatömeg: 100.0
Elbomlik 250° C-on
Olvadáspont: 197° C
Sűrűség: 2.7 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 61.7 (jó) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az anyag hatással lehet a vesére és a májra. Okozhat szöveti károsodást. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése orr fekélyesedést okozhat. Okozhat orrsövény perforációt. Az anyagnak hatása lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Az anyag emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Cr(VI), belélegezhető frakció): 0.0002 mg/m3, mint TWA; 0.0005 mg/m³ mint STEL; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); (bőr); (DSEN); (RSEN).
EU-OEL: (mint Cr): 0.005 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések).
MAK: (inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
EU-OEL határérték: 0.010 mg/m3 2025. január 17.-ig. Határérték 0.025 mg/m3: a hegesztési, plazmavágási vagy hasonló füstképződéssel járó munkafolyamatokra 2025. január 17.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 190 - Króm (VI) szervetlen vegyületek - Cr(VI)-ra számítva).
ÁK: 0.01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1A).
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet króm: 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
5.sz. Melléklet: A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva): ÁK: 0,025 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 024-001-00-0; VESZÉLY; H271 H350 H340 H361f H330 H311 H301 H372 H314 H334 H317 H400 H410; Piktogram: GHS03 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, T+, N; R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019