« vissza a keresési eredmény listához  
KÁLCIUM (POR)ICSC: 1192 (2019 november)
Elemi Kalcium
CAS #: 7440-70-2
ENSZ #: 1855
EINECS #: 231-179-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Vízzel vagy nedves levegővel érintkezve gyúlékony gázt képez. Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel vagy összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet levegővel, vízzel vagy összeférhetetlen anyagokkal.  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Víz használata TILOS! Használjon speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasi görcsök. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kiömlött anyagot fedje be száraz homokkal vagy száraz porral. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorr
VESZÉLY
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad
Vízzel érintkezve öngyulladásra hajlamos tűzveszélyes gázokat bocsát ki.
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.2; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Szárazon. Jól zárva. Tartsa inert gáz alatt. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
KÁLCIUM (POR) ICSC: 1192
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
EZÜSTFEHÉR ~ SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
Meggyulladhat a levegőn, ha finoman elosztott formában van. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Reagál nedvességgel, vízzel, alkoholokkal, halogénekkel és sok más anyaggal. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: Ca
Atomtömeg: 40.1
Forráspont: 1484° C
Olvadáspont: 837-841° C
Sűrűség (20° C-on): 1,54 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás: elhanyagolható 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz, a hab, a halonok és a szén-dioxid.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 020-001-00-x; VESZÉLY; H261; Piktogram: GHS02.  EU szerinti osztályozás
H261 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019