« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-BENZOÁTICSC: 1187 (1997 október)
Benzoésav-metil-észter
Niobe olaj
CAS #: 93-58-3
EINECS #: 202-259-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  83° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  83° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Pihenés. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-BENZOÁT ICSC: 1187
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, OLAJSZERŰ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C8H8O2 / C6H5COOCH3
Molekulatömeg: 136.1
Forráspont: 198-200° C
Olvadáspont: -12° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.09
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 39° C-on: 133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.7
Lobbanáspont: 83° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.12  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019