« vissza a keresési eredmény listához  
2-MERKAPTOBENZTIAZOLICSC: 1183 (2017 április)
Benztiazoltiol
Benzotiazol-2-tiol
MBT
CAS #: 149-30-4
ENSZ #: 3077
EINECS #: 205-736-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon vízpermetet, száraz port, habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Lásd Megjegyzések Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: arcvédő és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve savaktól és oxidáló anyagoktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
2-MERKAPTOBENZTIAZOL ICSC: 1183
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve szén-oxidokat, nitrogén-oxidokat és kén-oxidokat. Reagál savakkal és oxidálószerekkel. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve szén-oxidokat, nitrogén-oxidokat, kén-oxidokat és hidrogén-szulfidot. 

Képlet: C7H5NS2 / C6H4SNCSH
Molekulatömeg: 167.3
Olvadáspont: 180-182° C
Sűrűség: 1.42 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.01 (nagyon csekély)
Lobbanáspont: 243° C
Öngyulladási hőmérséklet: 628° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 15-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.41  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálhatja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; rákkeltő kategória: 3B; bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Akinek bőrallergiás tünetei voltak ettől az anyagtól, kerüljön el minden további érintkezést. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-108-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H317 H400 H410; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi, N; R: 43-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019