« vissza a keresési eredmény listához  
N,N'-DIFENIL-PARA-FENILÉN-DIAMINICSC: 1181
N,N'-Difenil-1,4-benzoldiamin
1,4-bisz(Fenilamino)benzol
1,4-Dianilinobenzol
1995 október
CAS #: 74-31-7
EINECS #: 200-806-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
N,N'-DIFENIL-PARA-FENILÉN-DIAMIN ICSC: 1181
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H5NHC6H4NHC6H5 / C18H16N2
Molekulatömeg: 260.3
Forráspont 0.066kPa-nál: 220-225° C
Olvadáspont: 150-151° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.0  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Commercial grades of the compound are greenish-brown. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; H: 43-52/53; S: (2)-24-37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018