« vissza a keresési eredmény listához  
N,N'-DIFENIL-PARA-FENILÉN-DIAMINICSC: 1181 (2019 november)
N,N'-Difenil-1,4-benzoldiamin
1,4-bisz(Fenilamino)benzol
1,4-Dianilinobenzol
CAS #: 74-31-7
EINECS #: 200-806-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Allergiás bőrreakciót válthat ki 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
N,N'-DIFENIL-PARA-FENILÉN-DIAMIN ICSC: 1181
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY SZÜRKE POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve szén-monoxidot és nitrogén-oxidokat. Reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H5NHC6H4NHC6H5 / C18H16N2
Molekulatömeg: 260.3
Olvadáspont: 150-151° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.0
Lobbanáspont: 232° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban. Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-132-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H317 H412; Piktogram: GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019