« vissza a keresési eredmény listához  
DIBUTIL-ÓN-DILAURÁTICSC: 1171 (2018 május)
Dibutilbisz((1-oxododecil)-oxi)-ón
Dibutilbisz(lauroiloxi)ón
CAS #: 77-58-7
ENSZ #: 3146
EINECS #: 201-039-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az immunrendszert
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIBUTIL-ÓN-DILAURÁT ICSC: 1171
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA OLAJSZERŰ FOLYADÉK VAGY VIASZOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező és irritáló füstöket képez. 

Képlet: (C4H9)2Sn(OOC(CH2)10CH3)2 / C32H64O4Sn
Molekulatömeg: 631.6
Forráspont 1.3kPa-nál: 205° C
Olvadáspont: 22-24° C
Gőznyomás: elhanyagolható
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: 191° C
Sűrűség (20° C-on): 1.05 g/cm³
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.44  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére, a gyomor-bélrendszerre és az immunrendszerre. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Sn): 0.1 mg/m3, mint TWA; 0.2 mg/m³ mint STEL; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (mint Sn): 0.02 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Más ENSZ szám: 2788 SZERVES ÓN VEGYÜLET, FOLYADÉK, K.M.N. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 247 - Ón szerves vegyületei, Sn-re számítva).
ÁK: 0.02 mg/m³, CK: 0,04 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019