« vissza a keresési eredmény listához  
2,3-BUTÁNDIONICSC: 1168 (2009 április)
Diacetil
Biacetil
2,3-Diketobután
CAS #: 431-03-8
ENSZ #: 2346
EINECS #: 207-069-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Álmosság. Hányinger. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Bőr irritációt okoz
Súlyos szem irritációt okoz
Károsítja a légzőrendszert belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légzőrendszert
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
2,3-BUTÁNDION ICSC: 1168
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
ZÖLD ~ SÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Hevesen reagál erős savakkal, erős bázisokkal és oxidálószerekkel. 

Képlet: CH3COCOCH3 / C4H6O2
Molekulatömeg: 86.1
Forráspont: 88° C
Olvadáspont: -2.4° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 20
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 7.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 0.99
Lobbanáspont: 6° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 365° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.4-13
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.34  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre, a tüdőre és a légutakra. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós gőz expozíció hatással lehet a tüdőre. Okozhat kóros működést. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; 0.02 ppm mint STEL; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.071 mg/m³, 0.02 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.07 mg/m³, 0.02 ppm mint TWA; 0.36 mg/m³, 0.1 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Irreverzibilis obstruktív tüdő betegségeket írtak le különböző munkahelyeken dolgozó munkásokban. Többek között, a vegyiparban, a 2,3-butándion (diacetil) gyártásban,diacetil tartalmú ízesítőszer gyártásban, vaj-ízesitésű élelmiszer termékek gyártásában, mint a mikrózható popcorn. Sok esetben igazolódott a súlyos bronchiolitis obliterans kórképe.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 64).
ÁK: 0.07 mg/m³, CK: 0.36 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).   EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019