« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-TERC-BUTIL-ÉTERICSC: 1164 (2000 november)
terc-Butil-metil-éter
Metil-1,1-dimetil-éter
2-Metoxi-2-metilpropán
MTBE
CAS #: 1634-04-4
ENSZ #: 2398
EINECS #: 216-653-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Álmosság. Szédülés. Fejfájás. Gyengeség. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-TERC-BUTIL-ÉTER ICSC: 1164
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. Lebomlik savakkal érintkezve. 

Képlet: (CH3)3COCH3 / C5H12O
Molekulatömeg: 88.2
Forráspont: 55° C
Olvadáspont: -109° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 4.2
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 27
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.5
Lobbanáspont: -28° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 375° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.6-15.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.06  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: 180 mg/m³, 50 ppm; rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 183.5 mg/m³, 50 ppm mint TWA; 367 mg/m³, 100 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Kisebb valószínűséggel képez peroxidokat, mint más éterek. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 45).
ÁK: 183,5 mg/m³, CK: 367 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-181-00-X; VESZÉLY; H225 H315; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-38; S: (2)-9-16-24 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019