« vissza a keresési eredmény listához  
GLIOXÁL (40%-OS OLDAT)ICSC: 1162 (2003 július)
1,2-Etándion
Biformil
Etándial
Oxálaldehid
CAS #: 107-22-2
EINECS #: 203-474-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon szén-dioxidot, habot, port.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: arcvédő és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
GLIOXÁL (40%-OS OLDAT) ICSC: 1162
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben gyenge sav. 

Képlet: C2H2O2 / OHCCHO
Molekulatömeg: 58.0
Forráspont: 104° C
Olvadáspont: -14° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.27
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.27
Lobbanáspont: >100° C
Öngyulladási hőmérséklet: 285° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.85  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag kapható a kereskedelemben kristályos dihidrát formában is (80% glyoxal).
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-016-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H341 H332 H319 H315 H317; Piktogram: GHS07 GHS08 Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20-36/38-43-68; S: (2)-36/37; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019