« vissza a keresési eredmény listához  
TRIETILÉN-GLIKOLICSC: 1160 (1996 március)
2,2'-[1,2-Etándiilbisz(oxi)]biszetanol
2,2'-(Etiléndioxi)biszetanol
Triglikol
CAS #: 112-27-6
EINECS #: 203-953-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.   
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
TRIETILÉN-GLIKOL ICSC: 1160
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C6H14O4 / HOCH2(CH2CH2O)2CH2OH
Molekulatömeg: 150.2
Forráspont: 285° C
Olvadáspont: -5 - -7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.02
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.2
Lobbanáspont: 165° C
Öngyulladási hőmérséklet: 371° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-9.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.24/-1.9 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 1000 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának egészségre kifejtett hatásait vizsgálták, de ilyet nem találtak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-119-00-3; VESZÉLY; H330 H302 H319 H315 H317 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019