« vissza a keresési eredmény listához  
TETRAHIDROFURFURIL-ALKOHOLICSC: 1159 (2012 június)
Tetrahidro-2-furilmetanol
Tetrahidro-2-furánmetanol
Tetrahidro-2-furánkarbinol
2-Hidroximetil-oxolán
CAS #: 97-99-4
EINECS #: 202-625-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  74° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng.  74° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Súlyos szemirritációt okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szárazon. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
TETRAHIDROFURFURIL-ALKOHOL ICSC: 1159
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C5H10O2
Molekulatömeg: 102.1
Forráspont: 178° C
Olvadáspont: <- 120° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.186
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 74° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 280° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.5-9.7 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre nagy koncentrációban. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-061-00-7; VESZÉLY; H360Df H319; Piktogram: GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36; S: (2)-39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019