« vissza a keresési eredmény listához  
T.E.P.P.ICSC: 1158 (2017 április)
Tetraetil-difoszfát
Difoszforsav, tetraetil-észter
Tetraetil-pirofoszfát
CAS #: 107-49-3
ENSZ #: 3018
EINECS #: 203-495-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha a formulációk tűz/robbanásveszélyes oldószert tartalmaznak.  TILOS a nyílt láng.    Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Pupillaszűkület, izomgörcs, nyálfolyás. Verejtékezés. Nehézlégzés. Köhögés. Gyengeség. Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Koordinációs zavar. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Azonnal el kell távolítani az expozícióból. Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Lásd Megjegyzések Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Lásd Megjegyzések. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni, kivéve, ha görcsök jelentkeznek. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem-fém tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsítja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
T.E.P.P. ICSC: 1158
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 170° C felett. Ezzel tűzveszélyes gázt (etilén) és mérgező füstöket, beleértve foszfor-oxidokat képez. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. Az anyag a legtöbb fémet korrodálja. 

Képlet: C8H20O7P2 / (C2H5O)2-PO-O-PO-(OC2H5)2
Molekulatömeg: 290.2
Sűrűség: 1.18 g/cm³
Oldékonyság vízben: jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 10
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: >110° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.94  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre, a kolinészteráz gátló hatás révén. Lásd Akut Veszélyek/Tünetek. Okozhat görcsöket, légzési elégtelenséget, szívelégtelenséget és halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat , permetezés esetén sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.01 mg/m3, mint TWA; (bőr); BEI van.
MAK: 0.060 mg/m³, 0.005 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani az emlősökre, a madarakra és a méhekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vér acetilkolinészteráz, < 25%-os aktivitás csökkenés az expozíció előtt mért alapaktivitáshoz viszonyítva.
Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-025-00-2; VESZÉLY; H310 H300 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 27/28-50; S: (1/2)-36/37/39-38-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019