« vissza a keresési eredmény listához  
ACETOFENONICSC: 1156 (2017 április)
1-Feniletanon
Fenil-metil-keton
Acetilbenzol
CAS #: 98-86-2
EINECS #: 202-708-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  77° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  77° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Szédülés. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Szemirritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős bázisoktól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
ACETOFENON ICSC: 1156
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK VAGY FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel és erős bázisokkal. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C8H8O / C6H5COCH3
Molekulatömeg: 120.1
Forráspont: 202° C
Olvadáspont: 20° C
Sűrűség: 1.03 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.6 (csekély)
Gőznyomás, kPa 15° C-on: 0.133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1
Lobbanáspont: 77° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 535° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1 - 5.2 (becsült)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.58  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 3).
ÁK: 50 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 606-042-00-1; FIGYELEM; H302, H319; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-36; S: (2)-26 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019