« vissza a keresési eredmény listához  
IZOPENTÁNICSC: 1153 (2014 április)
Etildimetilmetán
2-Metilbután
CAS #: 78-78-4
ENSZ #: 1265
EINECS #: 201-142-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon port, szén-dioxidot, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Nem várható akut tünet.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, alacsony forráspontú, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék.. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOPENTÁN ICSC: 1153
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C5H12 / (CH3)2-CH-CH2-CH3
Molekulatömeg: 72.2
Forráspont: 28° C
Olvadáspont: -160° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.6
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 79
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 2.2
Lobbanáspont: <-51° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 420° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.4-7.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.3
Viszkozitás: 0.3 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Nagy koncentrációjú gőz inhalációja okozhat a központi idegrendszer depresszióját. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1000 ppm mint TWA.
MAK: 3000 mg/m³, 1000 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 3000 mg/m³, 1000 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 161).
ÁK: 3000 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-085-00-2; VESZÉLY; H224 H304 H336 H411 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019