« vissza a keresési eredmény listához  
2-MERKAPTOIMIDAZOLINICSC: 1148 (2016 november)
2-Imidazolidintion
Etiléntiokarbamid
2-Merkaptoimidazolin
ETU
CAS #: 96-45-7
EINECS #: 202-506-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazexcl mark;warn
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
2-MERKAPTOIMIDAZOLIN ICSC: 1148
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTALYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező és irritáló füstöket, beleértve nitrogén-oxidokat és kén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C3H6N2S
Molekulatömeg: 102.2
Olvadáspont: 194° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 30° C-on: 2 (mérsékelt)
Lobbanáspont: 252° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.66 (számított)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 133
Sűrűség (20 ° C-on): 1,26-1,28 g/cm³ 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. Azonnal hozzáragad a biológiai szövetekhez. Okozhat allergiás típusú szemhéj reakciót (rózsa szem). 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre és a májra. Okozhat kóros működést. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-039-00-9; VESZÉLY; H360D H302; Piktogram: GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019