« vissza a keresési eredmény listához  
KAOLINICSC: 1144 (2016 november)
Hidrált alumínium szilikát
Argilla
CAS #: 1332-58-7
EINECS #: 310-194-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a por és a köd belégzését. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
KAOLIN ICSC: 1144
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Nincs adat. 

Képlet: H2Al2Si2O8 H2O
Molekulatömeg: 258 (kb.)
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.6
Oldékonyság vízben: oldhatatlan 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós por részecske expozíció hatással lehet a tüdőre. Okozhat fibrózist (kaolinózis). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 2 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a kártya <1% kristályos szilicium-dioxidot tartalmazó kaolinra vonatkozik.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ha a kaolin több, mimt 1% kristályos sziliciumot tartalmaz, lásd az ICSC 0808, Kvarc kártyát is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019