« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-TRIKLÓRACETÁTICSC: 1139 (2002 június)
TCA
TCA-nátrium
Triklórecetsav, nátrium só
CAS #: 650-51-1
EINECS #: 211-479-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős bázisoktól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-TRIKLÓRACETÁT ICSC: 1139
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
HIGROSZKÓPOS FEHÉR ~ SÁRGA POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős bázisokkal. Ezzel kloroformot (lásd ICSC 0027) képez. 

Képlet: C2Cl3NaO2 / CCl3CO2Na
Molekulatömeg: 185.4
Elbomlik 165° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 120 (nagyon jó)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.002  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
TCA a triklórecetsav (ICSC 0586) rövidítése is egyes országokban. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-005-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H335 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi, N; R: 37-50/53; S: (2)-46-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019